۰۲

مرداد۱۳۹۵
پوشش خبری مسابقات رباتیک جام نور در شبکه خراسان رضوی در آذر ماه سال 94 .